Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

red. Katarzyna Chudy-Laskowska
 1. Chudy K., Wierzbińska M. „Próba wykorzystania metod taksonomicznych w analizie rynku kapitałowego w Polsce”, Praca zbiorowa pod red. M. Króla, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, s.7-16, Rzeszów 2001
 2. Chudy K., Wierzbińska M. „Badanie rozwoju społeczno – gospodarczego miast województwa podkarpackiego”. W pracy „Przemiany strukturalne – przedsiębiorczość - konkurencyjność miast i regionów”. Pod redakcją A. Klasika. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001, s. 201-213
 3. Chudy K., Wierzbińska M. „Badanie zróżnicowania poziomu życia w województwie podkarpackim” w pracy „Metodologia pomiaru jakości życia”, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Katedra Statystyki i Cybernetyki Ekonomicznej, 2001, s. 20-36
 4. Chudy K., Wierzbińska M. „Taksonomiczna analiza rozwoju społeczno – gospodarczego województwa Podkarpackiego”, Wiadomości Statystyczne Nr.2/2001, s. 77-84
 5. Chudy K. „Taxonomical analysis of business sector in podkarpackie voivodship” – Company at the turn of the 21st Century, Rzeszów 2002
 6. Chudy K., Wierzbińska M. „Badanie zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego gmin województwa podkarpackiego”. Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002
 7. Chudy K., Wierzbińska M.: „Badanie zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego gmin województwa podkarpackiego”, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Konferencja: Transformacja systemowa w Polsce. Oceny i perspektywy, Katedra Gospodarki Regionalnej oraz Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s.299-307, 2002
 8. Chudy K., Wierzbińska M. „Analiza taksonomiczna gmin województwa podkarpackiego ze względu na poziom życia ludności” Taksonomia 10, z. 988, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003, s. 415-424
 9. Chudy K., Król M. „Charakterystyka rozwoju obszarów wiejskich regionu Podkarpackiego w ujęciu taksonomicznym”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Regionalne Uwarunkowania Ekonomicznego Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 26-27 czerwca 2003, t.2, s.232-244, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2003
 10. Chudy K., Wierzbińska M. „Ocena zróżnicowania powiatów województwa Podkarpackiego ze względu na infrastrukturę społeczną” w pracy „Inżynieria ekonomiczna w badaniach społeczno – gospodarczych” pod red. M. Króla, s. 11-23, Rzeszów 2003
 11. Chudy-Laskowska K., Piecuch T., Analiza poziomu innowacyjności przedsiębiorstw województwa podkarpackiego, [w:] Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej; Trans'07 Wydawnictwo SGH, Warszawa 2007, s.253-265.
 12. Chudy-Laskowska K., Sieniawska K., Kmiotek K., Piecuch T., Wypadki drogowe w świetle badań empirycznych-przyczyny i konsekwencje wypadków drogowych, [w:] Prawno-Ekonomiczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pod red. K. Lejdy, K. Rajchela, S. Wieczorka Konferencja: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa " Prawno-Ekonomiczne i Techniczne Aspekty Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym" Pet - Kon `0, s.43-52, 2007
 13. Chudy-Laskowska K., Laudański L., Propozycja nowego ujęcia wykładu statystyki, Journal of Aeronautica Integra, Rzeszów 2007, t.1, z.2, s.87-95.
 14. Chudy-Laskowska K., Piecuch T., Subjective conditioning in the development of entrepreneurship, [in:] In search for value, selected aspects, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007, s.131-137.
 15. Stępień K., Chudy-Laskowska K., Ocena produktywności banków giełdowych w Polsce w latach 2001-2005. Analiza ekonomiczna. CENTRUM DORADZTWA I INFORMACJI DIFIN WARSZAWA 2007, s.56-68.
 16. Chudy-Laskowska K., Piecuch T., The risk in entrepreneur's activity, [in:] Uncertainty - risk or opportunity. Corporate business perspective. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008, s.11-18.
 17. Chudy-Laskowska K., Sobolewski M., Stępień K., Wpływ umiejscowienia depozytów w nakładach lub efektach na produktywność banków giełdowych w Polsce, [w:] Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s.335-345.
 18. Chudy-Laskowska K Piecuch T., Innovation as a determinant of copetitiveness of a company, [in:] Microeconomics conditions of economy competitiveness, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s.7-18.
 19. Chudy Laskowska K., Kiczek M., Analiza aktywności samorządów powiatowych w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Zarządzanie i Marketing, z. 16, 2009.
 20. Chudy-Laskowska K., Sobolewski M., Stępień K., The impact of efficiency assessment variables selection on banks clusters composition, [in:] Uncertainty - risk or opportunity Corporate business perspective, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej,Siedlce 2009, s.51-58.
 21. Chudy-Laskowska K. Stępień K., Nowe zjawisko w badaniach społecznych - identyfikacja wykluczenia społecznego wśród studentów Podkarpacia i ich rodzin, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania instytucjonalne, Zeszyt Nr 15, pod redakcją M.G. Woźniaka, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 409-422.
 22. Chudy-Laskowska K., Sobolewski M., Stępień K., Koncepcje funkcjonowania banku a zmiany produktywności banków giełdowych w Polsce, [w:] Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, z.548, Szczecin 2009, s.117-124.
 23. Chudy-Laskowska K., Wierzbińska M., Analiza infrastruktury transportowej w Polsce - wyniki badań, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, Logistyka z.3, Poznań 2011, s.393-405.
 24. Chudy-Laskowska K, Wierzbińska M.,.: Zróżnicowanie województw pod względem infrastruktury transportowej w Polsce - wyniki badań Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, SERIA: Ekonomia i Nauki Humanistyczne, z.18, Rzeszów 2011, s.305-314.
 25. Chudy-Laskowska K., Wierzbińska M., Prognoza wielkości przewozu towarów transportem kolejowym w Polsce, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, Logistyka, z.6, Poznań 2011, s.479-489.
 26. Chudy-Laskowska K., Wierzbińska M.,.: Prognozowanie transportu towarowego, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Wiadomości Statystyczne, z.12, Warszawa 2011, s.27-41.
 27. Chudy-Laskowska K., Wierzbińska M., Brożyna J.: Short-term forecast of passenger air transport. Rzeszow International Airport in Jasionka - empirical study, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing, z.19 (4), Rzeszów , 2012 s.17-28.
 28. Chudy-Laskowska K., Wierzbińska M., Krótkookresowa prognoza liczby przewozu pasażerów transportem samochodowym w Polsce, Nacjonalnij Transportnij Universitet, Kijiv, Visnik Nncionalnogo Transportnogo Universitetu TA Transportnoj Akademii Ukraini, z.25, Kijiv 2012, s.330-334.
 29. Chudy-Laskowska K., Pisula T.: The comparative analysis of the companies from the TSL sector operating in Poland and Slovakia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Modern Management Review, Rzeszów 2013.
 30. Chudy-Laskowska K., Pisula T.: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Polsce w przekroju województw analiza porównawcza, Instytut Naukowo – Wydawniczy ”TTS", TTS Technika Transportu Szynowego, 2013, z.10 s.1895-1906.
 31. Chudy Laskowska K., Pisula T., Analiza bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, Logistyka 2/2014
 32. Chudy Laskowska K., Pisula T., „Prognoza liczby wypadków drogowych w Polsce” Logistyka 6/2014
 33. Chudy Laskowska K., Wierzbińska M., Badanie infrastruktury transportowej w województwie podkarpackim, Logistyka 2/2014
 34. Chłodnicka H., Lew A., Lew G., Pasternak-Malicka M., Perz P., Kaszuba-Perz A., Rokita S., Pisarczyk G., Sieńko E., Skoczylas K., Stępień K., Sobolewski M., Chudy-Laskowska K., Szydełko A., Szydełko Ł., Zimon G.: Współczesne problemy finansów i rachunkowości, red. nauk. H. Chłodnicka, A. Kaszuba-Perz, G. Lew s.1-141, 2014 OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 35. Chudy – Laskowska K., Wierzbińska M., Wykorzystanie metody Jana Czekanowskiego do grupowania województw ze względu na infrastrukturę drogową”, PTS, Wiadomości Statystyczne nr 12, Grudzień 2015
 36. Babiarz B. Chudy- Laskowska K., „Forecasting of failure in district heating system”, Engineering Failure Analysis, Elsevier, 2015.
 37. Kmiotek K., Chudy-Laskowska K., Jankowska-Mihułowicz M.: Managing supportive conditions for innovation implementation in Polish companies - the role of managers (the example of RFID technology) [w:] Culture, Innovation and Enterpreneurship: connecting the knowledge dots, (pod red.) JC Spender, Giovanni Schiuma, Vito Albinos.203-, Ancona, 2015 INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA, POLITECHNIKA WARSZAWSKA
 38. Błąd G., Gotfryd M., Jankowski-Mihułowicz P., Kalita W., Kamuda K., Kawalec D., Klepacki D., Markowski P., Pawłowicz B., Pilecki M., Pitera G., Lichoń W., Potencki J., Sabat W., Skoczylas M., Urbański K., Wałach T., Węglarski M., Bembenek B., Chudy-Laskowska K., Gębarowski M., Jankowska-Mihułowicz M., Kmiotek K., Piecuch T., Strojny J., Ziółkowski B., Tomaszewski G.: Synteza autonomicznego identyfikatora półpasywnego, dedykowanego do pracy w wielokrotnych, dynamicznych systemach RFID 2015
 39. Chudy-Laskowska K., Kmiotek K., Piecuch T.: Kapitał ludzki przedsiębiorstwa a wdrażanie innowacji - przykład RFID (API) [w:] Teoria i praktyka Zarządzania w obliczu wyzwań, (pod red.) Jarosław Kaczmarek, Wojciech Szymla s.115-124, Kraków, 2015 FUNDACJA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE
 40. Chudy-Laskowska K.:, Jankowska-Mihułowicz M., Cognitive limitations in making investment decisions in Polish enterprisess.1-15, 2015 TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
 41. Jankowska-Mihułowicz M., Gębarowski M., Ziółkowski B., Chudy-Laskowska K.: Determinants of investment decision-making in the RFID area in Poland s.1-18, 2015 TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
 42. Chudy-Laskowska, K., Piecuch, T., Kmiotek, K., Innovation Implementation in Polish Enterprises Exemplified by RFID Technology, [w:] 7th International Conference: Economic Challenges in Enlarged Europe, edited by A. Hazak, Tallin University of Technology, Tallin 2015, s. 1-14; ISSN 2382-6797;
 43. Ziółkowski B., Piecuch T., Jankowska-Mihułowicz M., Chudy-Laskowska K., Rozwój systemów RFID w przedsiębiorstwach. Wyniki badań metodą delficką, pod red. nauk. B. Ziółkowskiego i M. Jankowskiej-Mihułowicz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016.
 44. Chudy-Laskowska K., Jankowska-Mihułowicz M., Piecuch T. Ziółkowski B.,,Determinanty strategii sukcesu dostawców systemów RFID z API - wyniki badań metodą delficką, (w:) Kaleta A. (red.), Moszkowicz K. (red.), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Prace Naukowe UE w Wrocławiu nr 444, Wrocław 2016, s. 639-649.
 45. Jankowska-Mihułowicz M., Chudy-Laskowska K., Constraints in investment decision making in the field of RFID – opinions of Polish managers, Conference Proceedings of the 4th International Scientific Conference “Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business”, C. Olexová and M. Jankošková (Eds.), Faculty of Business Economics with seat in Košice, University of Economics in Bratislava, Košice, October, 20-21, 2016, pp. 68-73. ISBN 978-80-225-4293-7.
 46. Jankowska-Mihułowicz M., Chudy-Laskowska K., Kmiotek K., Behaviour of Polish managers while making investment decisions in the field of RFID, Conference Proceedings of the 4th International Scientific Conference “Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business”, C. Olexová and M. Jankošková (Eds.), Faculty of Business Economics with seat in Košice, University of Economics in Bratislava, Košice, October, 20-21, 2016, pp. 74-82. ISBN 978-80-225-4293-7.
 47. Chudy-Laskowska, K., Jankowska-Mihułowicz, M., Piecuch, T., The issue of innovation implementation on the ex ample of RFID technology, Conference Proceedings of the 4th International Scientific Conference “Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business”, C. Olexová and M. Jankošková (Eds.), Faculty of Business Economics with seat in Košice, University of Economics in Bratislava, Košice, October, 20-21, 2016, pp. 167-178. ISBN 978-80-225-4293-7.
 48. Chudy-Laskowska, K., Woźniak, J. Welcz, B., „Stan bezpieczeństwa na polskich drogach w 2013 roku”Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Modern Management Review, vol.XX, 23 (2/2016), Rzeszów ,2016, s.19-30
 49. Chudy-Laskowska, K., „Delimitacja województw ze względu na infrastrukturę transportową i jakość nawierzchni” Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Humanities and Social Sciences, vol. XXI, 23 (1/2016), Rzeszów ,2016, s. 9-24.
 50. Chudy-Laskowska K., Pisula T., Seasonal forecasting for air passenger trafic, 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, Albena  2017, SGEM 2017 Conference Proceedings, Vol. 4, STEF 92 Technology Ltd. Bulgaria 2017, pp. 681-692.
 51. Chudy –Laskowska K., Piecuch T., Jakość życia przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem kobiet prowadzących działalność gospodarczą, Miscellanea Oeconomicae, Studia i Materiały, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Rok 21, Nr 3/2017, tom 1 s. 343-354, Kielce 2017.
 52. Chudy – Laskowska K., Jankowska- Mihułowicz M., Piecuch T., Ziółkowski B., „ Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw stosujących Systemy RFID z API – wyniki badań metodą delficką”, Przegląd Nauk Ekonomicznych” Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, nr 27, Łódź, 2017
 53. Chudy-Laskowska K., Jankowska – Mihułowicz M., Piecuch T., Analiza poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 11, MASEP, Łódź, 2017, str. 91-111.
 54. Chudy – Laskowska K., Transport infrastructure in Poland in the years 2006-2015, in: New Research Trends in Transport Sustainability and Innovation, Springer Proceedings in Business and Economics, 2018, TranSopot 2017 Conference pp. 156-168, DOI 1007/978-3-319-74461-
 55. Chudy-Laskowska K., Sołek- Borowska C., Exploring entrepreneurial attitudes of students in Poland: An interregional comparison, Journal of Economics and Management, Vol 30 No. 4. University of Economics In Katowice, Katowice, 2017.
 56. Chudy – Laskowska K., Sołek – Borowska C., Through the gender looping Glass: female students attitude towards entrepreneurship”, Modern Management Review, Vol XXII, No. 24, Rzeszów 2017, pp.191-208.
 57. Chudy – Laskowska K., Factors influencing the decision to implement an RFID system, LogForum, Scientific Journal of Logistics, Vol. 14, No. 2, 2018, 221-233 
 58. Chudy-Laskowska K., Ziółkowski B., Jankowska-Mihułowicz M., Piecuch T., Uwarunkowania rozwoju ekosystemu biznesowego RFID w Polsce,[w:] Kierunki badań innowacyjności, pod red. A. Lipińskiej i P. Klimas, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 187-201
 59. Chudy-Laskowska K., Lozinski O., Pomykała M., Piecuch T., Jankowska-Mihułowicz M., Szczygieł E., Psychologiczna specyfika publicznej świadomości prawnej na temat stosunku obywateli do korupcji, Zbiornik materiałów sprawozdawczej konferencji edukacyjny-naukowego Instytutu Prawa i Psychologii Narodowego Uniwersytetu «Politechniki Lwowskiej» na temat: «Obrona praw i wolności człowieka i obywatela w warunkach kształtowania prawnego państwa». 28 maja 2018 roku. Wydawnictwo «Politechniki Lwowskiej», Lwów: 2018, s. 217-219; ISBN 978-966-941-178-5. Лозинський О. М., Помикала Т., П’єцух М., Янковська-Міхулович К., Чуді-Ласковська, Е., Щигел. Психологічна специфіка суспільної правосвідомості щодо ставлення громадян до корупції // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: збірник тез VII Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018 
 60. Lozynskyi O., T. Piecuch, Szczygieł E., Chudy-Laskowska K., Badanie psychologicznego wpływu kultury organizacyjnej na zachowania osób współpracujących w zespołach, „Psychological Dimensions of Culture, Economics, Management” Science Journal / [responsible editor O.M. Lozynskyi]. Ukraine, Lviv. – XІІ, 2018. – 136 p. - P. 49-57 ISSN 2409-1375 
 61. Chudy Laskowska K., Delimitation of the European Union Countries due to the transport infrastructure, 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, Albena  2018, SGEM 2018 Conference Proceedings, Vol. 5, STEF 92 Technology Ltd. Bulgaria 2018, pp. 681-692.
 62. Chudy-Laskowska K., Borowska- Sołek C., ASSESSING ENTREPRENEURIAL ATTITUDES AND SKILLS OF STUDENTS, Modern Management Review, Vol XXIII, No. 4, Rzeszów 2018, pp.185-203
 63. Chudy Laskowska K., Piecuch T., Szczygieł E., The analysis of the living standards of the inhabitants of the Carpathian Euroregion, Production Management and Business Development, Tylor & Francis Group, London, UK, 2019179-185
 64. Chudy-Laskowska K., Jankowska Mihułowicz M., Constrains in making investment decisions in Polish enterprises Production Management and Business Development, Tylor & Francis Group, London, UK, 2019 85-91
 65. Chudy- Laskowska K., Work – Life – Balance w kontekście firm transportowych i pracy kierowców zawodowych, w: Work-Life Balance w teorii i praktyce funkcjonowania współczesnych organizacji, pod red. T. Piecuch i E. Szczygieł, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2019 49-62.
 66. Chudy- Laskowska K., Piecuch T., Koncepcja Work - Life – Balance w działalności przedsiębiorcy w: Work-Life Balance w teorii i praktyce funkcjonowania współczesnych organizacji, pod red. T. Piecuch i E. Szczygieł, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2019 31-45 
 67. Chudy-Laskowska K., Woźniak J., Zimon D.,“Analysis of the influence of the selected aspects of organisation of a mass event upon the security of participants in it" International Journal for Quality Research, Vol. 13 pp. 95-114. 2019 
 68. Chudy –Laskowska K., Jankowska-Mihułowicz Marzena „Factors influencing investors’ decisions in polish companies as demonstrated by RFID systems” Hradec Economic Days, Vol 9 (1) University of Hradec Kralove, Hradec Kralove, 2019 317-328
 69. Chudy – Laskowska K. “Diversification of the innovation level in enterprises in Poland”,, [In:] Nalepka, A., & Ujwary-Gil, A. (Eds.) (2019). Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands. Warsaw: Institute of Economics of the Polish Academy of Sciences; Nowy Targ: Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione"; Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis Univeristy (monografia pokonferencyjna 18th International Conference (Economy, Management - Finance): New Cheallenges in Economic Policy, Business and Management, Warsaw, Poland 17-18 June 2019, (JEMI) 
 70. Chudy – Laskowska K., Pisula T., „Analysis of the operations and the development of airports in selected countries of East-Central Europe, in P. Cyplik et.al. (eds.), “Contemporary challenges in supply chains”, Vol. 2. Instytut NAukowo Wydawniczy “Spatium”, Radom 2019.
 71. Chudy –Laskowska K., Jankowska-Mihułowicz Marzena, Piecuch T., „Condition of corruptive behavior – the example of Poland and Ukraine” Hradec Economic Days, Vol 10 (1) University of Hradec Kralove, Hradec Kralove, 2020 615-623.
 72. Chudy-Laskowska K., Pisula T., Liana M., Vasa L., Taxonomic Analysis of the Diversity in the level of Wind Energy Development in European Union Countries, Energies 2020, 13, 43711, MDPI, doi: 10.3390/en/13174371 
 73. Chudy-Laskowska K., Bilan Y., Piecuch T., Szczygieł E., People’s Behavior, in the Context of Living Standards Changes and Sustainable Development, Exemplified by the Carpathian Euroregion, Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 18, No. 2, 2021, pp.105-125. DOI: 10.12700/APH.18.2.2021.2.6 
 74. Chudy-Laskowska K, Zimon G, Babenko V, Sadowska B, Gosik B. Inventory Management in SMEs Operating in Polish Group Purchasing Organizations during the COVID-19 Pandemic. Risks. 2021; 9(4):63. https://doi.org/10.3390/risks9040063
 75. Chudy-Laskowska K., Budzik G., Woźniak J., Przeszłowski Ł., Directions of the Development of the 3D Printing Industry as Exemplified by the Polish Market, Management and Production Engineering Review, Vol. 12, Number 2. June 2021, pp. 98-106. DOI: 10.24425/mper.2021.137682, 
 76. Chudy-LaskowskaK., Czyżewska M., Jezierska K., Piecuch T., Entrepreneurial Competencies in Research Based on EntreComp Among Student Youth in Poland, European Research Studies Journal, Volume XXIV(3), 2021, 509-522 DOI: 10.35808/ersj/2368,
 77. Lew, G.; Sadowska, B.; Chudy-Laskowska, K.; Zimon, G.; Wójcik-Jurkiewicz, M. Influence of Photovoltaic Development on Decarbonization of Power Generation—Example of Poland. Energies 2021, 14, 7819. https://doi.org/10.3390/en14227819, 
 78. Zimon, G.; Nakonieczny, J.; Chudy-Laskowska, K.; Wójcik-Jurkiewicz, M.; Kochański, K. An Analysis of the Financial Liquidity Management Strategy in Construction Companies Operating in the Podkarpackie Province. Risks202210, 5. https://doi.org/10.3390/risks10010005 
 79. Chudy-Laskowska, K.; Pisula, T. An Analysis of the Use of Energy from Conventional Fossil Fuels and Green Renewable Energy in the Context of the European Union’s Planned Energy Transformation. Energies 2022, 15, 7369. https://doi.org/10.3390/en15197369 
 80. Czarnecka, M.; Chudy - Laskowska, K.; Kinelski, G.; Lew, G.; Sadowska, B.; Wójcik-Jurkiewicz, M.; Budka, B. Grants and Funding for the Processes of Decarbonization in the Scope of Sustainability Development. The Case from Poland. Energies 2022, 15, 7481. https://doi.org/10.3390/en15207481,

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję